mei 2016

Het boeken van rubrieken via transfer

Het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voorziet de rekening 580100 (Geldbewegingen rubrieken), waarop geldbewegingen van en naar rubriekrekeningen moeten worden geboekt.

ActaLibra zorgt ervoor dat gelden die van een derdenrekening naar een rubriekrekening worden overgeboekt (en omgekeerd), automatisch via deze rekening 580100 worden geboekt. We spreken van rubriektransfers.

Dit mechanisme werkt op basis van een afpuntingssysteem, waarbij u altijd eerst de boeking op de derdenrekening (via bankuittreksel van een derdenrekening) dient te maken, en pas in tweede instantie het rubriekuittreksel boekt.

 

Te rubriceren bedragen cliënten

De lijst Te rubriceren bedragen cliënten toont :

 • de gerubriceerde bedragen
 • de niet gerubriceerde bedragen
 • de bedragen die momenteel in transfer naar rubriek zijn
 • het saldo te rubriceren.

De lijst Te rubriceren bedragen cliënten vind je onder Menu-->Cliënten  (of ).

 

Als je met dossierboekhouding werkt zijn de bedragen die op dossier werden geboekt niet opgenomen in deze lijst. Deze bedragen dienen om de kosten in een akte te betalen en worden niet gerubriceerd.

Vereisten om rubriekuittreksels te kunnen boeken in ActaLibra

Rubriekuittreksels worden geboekt in een rubriek-dagboek. Daarom moet u per bank waarvoor u rubriekuittreksels dient te boeken, een dagboek aanmaken.

In tegenstelling tot de bank-dagboeken waar er voor iedere bankrekening een dagboek wordt aangemaakt wordt er voor de rubriekrekeningen één dagboek per bank aangemaakt.

 

Centralisatierekeningen in uw boekhoudplan
Rubriekdagboeken

 

Centralisatierekeningen in uw boekhoudplan

Voor elk financieel dagboek, zoals ook alle rubriek-dagboeken, moet er een centralisatierekening bestaan in uw eigen boekhoudplan. Ga hiervoor als volgt te werk:

Correcties

Correctie van stortingen van provisies

Als u bij de ingave van storting van provisie via optie “2. storting van provisie aan de externe administratie” een verkeerd bedrag hebt ingegeven via cheque dient u dit als volgt te corrigeren:

Opvolging administraties zonder lopende rekening

Voor externe administraties waar u geen lopende rekening heeft, en waarvoor u de betaling van de te verrekenen aktekosten gelijktijdig moet inboeken met de verrekening van de aktekosten, is er de mogelijkheid om deze twee transacties ineens te boeken.

Werkwijze
Registratie van giften en testamenten
Zoeken in een dagboek externe administraties

 

Werkwijze

De betaling en de verrekening van aktekosten gebeurt altijd gelijktijdig (als u zonder lopende rekening werkt)

Voorafgaandelijke kosten

Voorafgaandelijke kosten zijn kosten die aan het verlijden van de akte voorafgaan (bvb. kadaster, OVAM, voorafgaandelijke staat bij hypotheken). Voor de aktekostenbladen betekent dit dat u via een dagboek externe administratie een kost kan inschrijven zonder dat de datum verleden en het repertoriumnummer zijn ingeschreven op het aktekostenblad.

 

Voorwaarde tot boeken voorafgaandelijke kosten

De voorafgaandelijke kosten worden via een dagboek externe administraties ingeschreven op het aktekostenblad. Er moet een aktekostenblad bestaan om voorafgaandelijke kosten te kunnen ingeven. Als u met voorafgaandelijke kosten werkt is het aangewezen bij de creatie van een dossier onmiddellijk een aktekostenblad aan te maken zodat de voorafgaandelijke kosten kunnen worden verwerkt.

Afdruk dagboek

Om een dagboek externe administraties af te drukken gebruikt u de knop “Afdruk dagboek” rechts onderaan het venster van het dagboek externe administraties.

Standaard wordt het huidig kalenderjaar geselecteerd tot en met de huidige datum. U kunt deze selectie hier wijzigen. Het is mogelijk een bijkomende selectie te maken op repertoriumnummer.

Correcties en controles

Correcties
Controles

 

Correcties

Wijzigen van een banklijst met status “In bestand” of “Op lijst”

Als u de banklijst reeds hebt doorgegeven aan de bank kunt u de banklijst beter niet meer wijzigen. Als de status van de banklijst “In bestand” of “Op lijst” is maar u hebt de banklijst nog niet doorgegeven aan de bank dan kunt u de banklijst toch nog wijzigen. Merk op dat het wijzigen van de status enkel is toegelaten voor een beheerder in de boekhouding.

 

Ga als volgt tewerk:

Provisiebrief- en afrekeningsmodellen voor aktekosten in Word

Met provisiebrief- en afrekeningsmodellen in Word kan je bedragen uit meerdere aktekostenbladen in één document opnemen. Bovendien staan deze modellen in de brieflay-out van het kantoor.

 • Een provisiebriefmodel is een briefmodel dat dient om vóór de akte de kosten aan de cliënt te communiceren.
 • Een afrekeningsmodel is om na de akte het teveel gerekende bedrag voor hypotheek-kosten terug te betalen aan de klant of om kosten bij te vragen indien te weinig provisie werd gevraagd.

Je kan de uitgeleverde modellen (Nederlandstalige en Franstalige) aanpassen, en op basis van deze modellen, eigen nieuwe modellen aanmaken.

Om de bedragen te kunnen overnemen, moeten deze briefmodellen gekoppeld worden aan de Provisiemodellen in ActaLibra en voorzien worden van samenvoegvelden waarin de bedragen zullen worden ingevuld. Het systeem met de samenvoegvelden is gebaseerd op de Mailmerge van Word.

Uitklaplijsten en basisgegevens aanpassen

Op verschillende plaatsen in persoons- en dossierfiches kan je een keuze maken uit een uitklaplijst, bijvoorbeeld voor de aanspreektitel van een persoon, de keuze van je dossiersoort, de hoedanigheden in een dossier, enz. Deze uitklaplijsten kan je aanpassen.

De lijst van documentcategorieën kan je ook aanpassen. Bovendien kan je ook de ingestelde kleur van de categorieën wijzigen en bepaalde documenten automatisch aan een bepaalde categorie toekennen.

Bij de modeltaken kan je het type van de expeditie ook selecteren in een uitklaplijst. Bijkomend kan je ook voor elk type van expeditie de instellingen wijzigen.

Tekstblokken maken en aanpassen

De gegevens uit de persoonsfiches en de dossiers kan je invoegen in een Word-document. Je kan zowel de info uit de afzonderlijke velden invoegen, als volledige standaardteksten die opgebouwd zijn rond de info uit de afzonderlijke velden. Die laatste worden tekstblokken genoemd.

Er zijn heel wat tekstblokken beschikbaar in ActaLibra. Je kan die aanpassen, maar je kan er ook nieuwe aanmaken. Tekstblokken zijn opgemaakt in een soort programmeertaal en bevatten logica waardoor bijvoorbeeld de ingevoegde tekst wordt aangepast naargelang de burgerlijke staat van een persoon. Bovendien kan je ook vragen definiëren in tekstblokken die je beantwoordt wanneer de tekstblok wordt ingevoegd in een document.

Je kan mergevelden voorzien in een model waardoor deze tekstblokken automatisch kunnen ingevoegd worden (zie Mergevelden in modeldocumenten zetten met DBLinker).

 

Mergevelden en vraagcodes (clausules) invoegen

Met de DataView kan je gegevens (velden uit de fiches of beschikbare tekstblokken) invoegen in een Word document. Je kan echter ook mergevelden plaatsen in een modeldocument zodanig dat met één klik op de Merge-knop alle mergevelden worden vervangen door de overeenkomstige info in het dossier.

Je kan ook vragen definiëren in een document, zodanig dat die vragen in een pop-up venster verschijnen en, afhankelijk van je antwoord, de overeenkomstige clausule wordt ingevoegd.

Indien je wenst dat een tekst zich aanpast naargelang de partijen mannelijk/vrouwelijk en enkelvoud/meervoud zijn, kan je hiervoor ook bepaalde codes invoegen.

Ten slotte kan je ook de hoedanigheden vervangen in een document, zonder dat je daarvoor het mergeveld moet verwijderen en opnieuw invoegen met een andere hoedanigheid.

 

Modeldocumenten aanmaken en aanpassen

In ActaLibra bestaan er modeltaaklijsten met modeltaken, waaraan een modelbrief of formulier gekoppeld is. Zo kan je vanuit de takenlijst snel documenten maken.

Je kan de tekst aanpassen van de formulieren en modelbrieven die aan taken gekoppeld zijn. Het is immers vaak eenvoudiger om de inhoud van modellen aan te passen dan om nieuwe modellen te koppelen aan de modeltaken.

Daarnaast kan je ook eigen modelbrieven maken, en daarin de lay-out en de mergevelden van de standaardbrief overnemen. Je kan een modelbrief ook instellen als ActaLibra model, waardoor je onder meer de correspondent automatisch kan laten bepalen (bv. het juiste hypotheekkantoor op basis van het goed in het dossier).

Afpunting van de banklijst

Situering:

Wanneer u het bankuittreksel boekt waarop de betalingsopdrachten van een uitgevoerde banklijst staan dient u de banklijst aan te duiden als betaald. Dit noemen we het afpunten van de banklijst.Bij de afpunting (verwerking) van een banklijst in een bankuittreksel worden de detaillijnen van de banklijst overgenomen in het bankuittreksel. U hoeft de detaillijnen dus niet meer opnieuw in te geven.

Merk op dat de historieken van cliënten, leveranciers en algemene rekeningen pas worden aangepast bij de afpunting van de banklijst in het bankboekstuk na de ventilatie van dat bankboekstuk.

Bij de overname van een betaling voor cliënt aan derden in een bankuittreksel (bij het afpunten van de banklijst) wordt in de extra omschrijving (van detaillijn van het bankuittreksel) vermeld aan wie (derde) en op welke rekening de betaling werd gedaan.

 

Afdruk van de controlelijst

Afdruk van de controlelijst

Na ingave van alle betalingsopdrachten voor een banklijst kan u via deze knop de “Controlelijst” afdrukken. Deze lijst controleert of de ingegeven betalingsopdrachten kunnen verwerkt worden. Alle gegevens die men heeft ingebracht in de banklijst worden hier weergegeven.

Betalingsopdrachten waarvoor geen “Bankrekening” is ingevuld worden op de controlelijst aangeduid met “?”. Betalingsopdrachten met een positief bedrag (m.a.w. te ontvangen en niet te betalen) worden als foutief beschouwd, en op de controlelijst aangeduid met het woord “Fout”.

Afschrift voor de cliënt / kopie / grosse maken

Ook het afschrift voor de cliënt en de grosse voor de bank maak je vanuit de module Scan en Document Center. Beide documenten worden pas opgemaakt nà registratie en inschrijving op het hypotheekkantoor. Om het afschrift en de grosse te maken kun je zowel vertrekken van een Word-document als van een gescande minuut. Het eindresultaat is steeds een pdf-document.

De vermeldingen en stempels die op een afschrift, een grosse of een kopie ingevoegd worden zijn verschillend, maar de werkwijze om deze documenten te maken is dezelfde :

Antwoorden verwerken in het Expeditieboekje

De antwoorden van de administraties verwerk je in het Expeditieboekje. Je kan de antwoorden automatisch overnemen vanuit het online eDossier of je kan de antwoorden manueel verwerken. Nadat je de antwoorden verwerkt hebt, kan je ze doorschrijven in het repertorium. Je kan ook het online doorhalingsattest en de online kwijting in je dossier in ActaLibra bewaren.

 

Antwoorden administraties overnemen uit het online eDossier
Antwoorden manueel invoeren
Doorhalingsattest en kwijting opslaan
Zoekers voor eRegistration

 

Upload naar de eRegistration applicatie

Om je akte te kunnen verzenden in Dossier Manager, moet je je eDossier uploaden en online de partijen valideren. Een geüpload eDossier dat je online wist, kan je ook schrappen in ActaLibra.

Bij de upload van het eDossier, voegt ActaLibra in de Dossier manager applicatie het eDossier toe, de partijen, de goederen, en het Akte Type.  In de online applicatie zelf moet je enkel nog :

 • de partijen valideren
 • de akte valideren
 • de akte(n) digitaal laten tekenen door de notaris met behulp van zijn identiteitskaart
 • de akten verzenden
   

eDossier uploaden
Partijen valideren
Geüpload eDossier in ActaLibra schrappen
 

Verzending naar reg en hyp aanduiden in Expeditieboekje

Voor elk dossier waarin je hebt aangevinkt dat de akte verleden is, staan de taken voor registratie- en hypotheekkantoren nu op ‘Te verzenden’. Elke taak die ‘Te verzenden’ staat, wordt overgenomen in het Expeditieboekje, onder het bevoegd kantoor.

Vooraleer je de upload doet naar de eRegistration applicatie, duid je aan in het Expeditieboekje welke akten verzonden worden en betaal je de geprovisioneerde kosten (voor de registratiekantoren waar de notaris geen lopende rekening heeft).

Uitgifte/bijlagen/borderel maken en linken aan het eDossier

Nadat de akte gerepertorieerd is, maak je de uitgifte voor het registratiekantoor en de bevoegde hypotheekkantoren. Ook de eventuele bijlagen en het borderel moet je klaarzetten voor upload naar de eRegistration applicatie.

 • Je kan de uitgiften maken met behulp van de SDC module, en de uitgifte van daaruit linken aan het eDossier voor upload.
 • Je kan ook het Word-document van de akte aanvullen met de nodige correcties en meldingen en dit uploaden.
 • Het borderel maak je op zoals je het gewoon bent. De bijlagen die mee moeten worden geüpload, scan je in.

 

1. Uitgifte maken met de SDC module
2. Documenten linken aan eDossier

 

Akte repertoriëren

Wanneer je de akte repertorieert, begin je met aan te duiden dat de akte verleden is. Hiermee wordt deze akte (dit dossier) automatisch in het Repertorium gezet, in het juiste kwartaal*.  Vervolgens ken je een repertoriumnummer toe en nadien maak je de repertoriumtekst op. Na registratie van de akten, zullen de registratiegegevens (formaliteiten en bedragen, automatisch in het Repertorium terecht komen via het inschrijven van de feedback uit eRegistration. Die repertoriumteksten, samen met de reeds ingevulde registratiegegevens, zet je in een Word document via een doorschrijfprocedure. Zodra het kwartaal volledig doorgeschreven is naar het Word document, druk je dit document af om het in te dienen bij de registratie.

*Je hoeft zelf geen nieuw kwartaal aan te maken in het Repertorium. Dit wordt automatisch gedaan op basis van de verlijdensdatum.

Expeditieboek

Bepaalde taken noemen we expeditietaken. Van die taken wordt immers bijgehouden wanneer de documenten verstuurd werden naar de verschillende administraties en wanneer je ze terug ontvangen hebt. De volledige opvolging van die taken doe je in het expeditieboek.

Dit expeditieboek geeft een overzicht van alle dossiers waarin er stukken moeten verzonden of ontvangen worden voor  registratie/hypotheek/Vlabel. Zo kan je een gestructureerde opvolging doen van alle stukken die vertrekken of terugkomen van de verschillende registratie- en hypotheekkantoren.

Standaard zijn de expeditieopvolging voor het Registratiekantoor (REG), het Hypotheekkantoor (HYP) en Vlabel ingesteld. Optioneel kan je dit ook nog instellen voor het Kadaster (KAD), OVAM, CRT en Rechtbank van Koophandel (RVK).

Takenplanning van alle dossiers

In ActaLibra bestaat er een overzicht van alle taken in alle dossiers, dit is de takenplanning. Je bepaalt zelf welke taken en dossiers er worden in weergeven. Vanuit die planning ga je gemakkelijk naar dossiers, taken en documenten.

Om de planning te openen klik je in de iconenbalk op . Je kunt de planning ook openen vanuit de ActaLibra Verkenner → Dossierbeheer → Planning.

1. Wegwijs in de planning
2. Dossiers, taken en documenten openen vanuit de planning
3. Taken uitvoeren, schrappen of aan een andere uitvoerder toekennen

 

ActaLibra en Outlook

ActaLibra is geen e-mailprogramma, maar je kunt wel een e-mail voorbereiden vanuit ActaLibra door gemakkelijk e-mailadressen en bijlagen over te nemen. Bovendien kan je e-mails uit Outlook in je ActaLibra dossier bewaren.

ActaLibra is ook geen agenda-programma, maar je kunt wel vanuit ActaLibra een afspraak maken in je Outlook agenda. Vanaf een afspraak in de agenda kan je dan het overeenkomstige dossier in ActaLibra openen.

1. Een e-mail voorbereiden vanuit ActaLibra
2. Een e-mail opslaan in ActaLibra
3. Afspraken maken in de Outlook agenda vanuit ActaLibra
4. Dossierfiches openen vanuit een afspraak in de Outlook agenda

ActaLibra en Word

In het notariaat worden veel teksten opgesteld met Microsoft Word. Om in je Word documenten te beschikken over de gegevens uit de persoons- en dossierfiches is er de "DataView".

Met je ActaLibra invoegtoepassingen in Word kan je via een systeem van vragen de juiste clausule in een document plaatsen, een akte afdrukken op zegel, je aangetekende zendingen beheren, numerieke gegevens omzetten in tekst, Word documenten omzetten naar PDF, de lay-out van documenten aanpassen, enz.

Documenten in een dossier

Alle documenten die je maakt in een dossier worden automatisch bewaard in het Venster Documenten. Hier vind je dus de documenten die gemaakt zijn via een taak of vanuit het documentenoverzicht. Je kunt je documenten van hieruit openen, verwijderen of verzenden per e-mail.

Wat je in het documentenoverzicht ziet, zijn snelkoppelingen naar de eigenlijke documenten die in een achterliggende Windows-map staan. Door die hyperlinks kan je de documenten rangschikken in verschillende categorieën en bepaalde kenmerken aanpassen.

Standaard zie je in je documentenoverzicht alle documenten van je dossier. Je kan dit overzicht echter ook gebruiken om een of meerdere documenten op te zoeken binnen verschillende dossiers.

Taken in een dossier

Met de taken in een dossier houd je de voortgang van het dossier bij en maak je snel documenten. In het tabblad Taken van een dossier beheer je alle taken voor dat dossier. Je kunt er de kenmerken van de taken instellen, taken toevoegen en verwijderen, en taken uitvoeren.

1. Wegwijs in het takenoverzicht
2. Taken verwijderen of toevoegen aan een dossier
3. Taken uitvoeren
4. Documenten maken via een taak
 

1. Wegwijs in het takenoverzicht

De taken in een dossier worden weergegeven in een tabel. Je vindt er per taak volgende informatie:

Rubrieken boeken

De wet bepaalt dat een notaris de gelden ontvangen van cliënten die 120 dagen op de bankrekening van de notaris (studierekening) staan en groter zijn dan 10.000 EUR op een rubriekrekening dient te plaatsen. Een rubriekrekening is een zichtrekening bij een bank op naam van een cliënt, onder het beheer van de notaris. De intresten op deze rubriekrekening zijn voor de cliënt.

 

KMO portefeuille boeken

In dit hoofdstuk wordt de boekhoudkundige verwerking van KMO portefeuille in de ActaLibra Boekhouding toegelicht.

KMO portefeuille zijn subsidies die uitgegeven worden door de Vlaamse overheid. Met deze subsidies kunnen opleidingen voor het personeel aangekocht worden bij de door de Vlaamse overheid erkende opleidingscentra. De Vlaamse overheid betaalt dan een deel van de opleiding.

In dit document is terug te vinden hoe de aankoop en het gebruik van de KMO portefeuille boekhoudkundig wordt verwerkt.

Alle informatie betreffende het gebruik en de aanvraag van KMO portefeuille kan u steeds terugvinden op onze website: www.sdp.be/actalibra/oplcheques/oplcheques.htm.

 

Kas- en bankuittreksels

Bankuittreksels worden per uittreksel in een financieel dagboek geboekt. Voor elke bankrekening waarvoor u bankuittreksels ontvangt moet er een financieel dagboek bestaan. De bankboekstukken worden op de datum van het bankuittreksel geboekt en hebben per uittreksel een begin –en eindstand.

Vanaf ActaLibra versie 18 is er ook een geïntegreerde CODA module. Daarmee kunt u COD bestanden van uw bank(en) automatisch door ActaLibra laten omzetten naar de overeenkomstige boekstukken in de verschillende bank-dagboeken. Een aparte handleiding voor de Coda module vind je hier.

Een bankboekstuk kan volgende boekingen bevatten:

Aktekostenbladen

Een aktekostenblad (afgekort als AKB) is gekoppeld aan een dossier en bevat een berekening van kosten die voor een akte worden aangerekend aan de cliënt.

Een aktekostenblad maak je op basis van een akteberekeningsmodel. Voor elk soort akte bestaat er een berekeningsmodel. Elk berekeningsmodel bevat specifieke details en formules voor één type kostenblad waarmee je de kosten van een akte kan berekenen.

Een aktekostenblad wordt pas gefactureerd nadat de notaris de akte verleden heeft. Bij het boeken van het aktekostenblad wordt automatisch een factuur op naam van de cliënt aangemaakt in de boekhouding

 

Betalingen aan externe administraties

Via de module “Betalingen aan externe administraties” hebt u de mogelijkheid om uw lopende rekeningen (boni of mali) bij externe administraties boekhoudkundig op te volgen. U beslist zelf welke lopende rekeningen bij welke administraties u wilt opvolgen behalve voor de registratie, vlabel en hypotheken. Deze bent u verplicht op te volgen voor de kantoren waarbij u een lopende rekening (provisie) hebt.

 

Banklijsten

Een banklijst is een lijst van betalingsopdrachten die op papier of elektronisch wordt doorgegeven aan de bank.
Een banklijst kan volgende soorten betalingsopdrachten bevatten:

Ambtsverlening

Wanneer een notaris familie heeft die bij hem klant is en een akte wilt laten verlijden, zou de akte nietig zijn indien de notaris de akte zelf zou verlijden. Daardoor is er een gebruik ontstaan tussen notarissen, om in dergelijke gevallen voor elkaar in te springen. Dit is de zogenaamde 'ambtsverlening', waarbij een andere notaris (minuuthouder) de akte tekent, hoewel in feite al het werk is gedaan op het kantoor van de notaris die de akte niet mag verlijden.

 

Het kantoor is geen minuuthouder

De ambtsverlenende notaris is in dit geval een collega notaris en zal een factuur opmaken voor de registratierechten en hypotheekrechten en voor het ROG en eRegistratie.
Om de factuur aan de cliënt op te maken ga je als volgt te werk:

Zoeken in ActaLibra

Om persoonsfiches of dossierfiches te vinden kan je een zoekvenster gebruiken : de zoeker voor personen om persoonsfiches te zoeken, de zoeker voor dossiers om dossierfiches te zoeken en de zoeker voor goederen om een dossier te zoeken op basis van het goed dat in het dossier zit. Dat zijn de meest gebruikte zoekers. Met behulp van andere zoekers kan je ook zoeken naar onder meer aktekostenbladen, taken, documenten of te koop gestelde goederen.

Daarnaast kan je ook zoeken in bepaalde velden van een fiche. Dit doe je wanneer je een veld in een fiche invult en niet vrij een waarde noteert, maar kiest uit een lijst, bv. wanneer je een partij koppelt in een dossier.

Persoonsfiches maken en bijwerken

Alle persoonlijke gegevens van personen en vennootschappen die optreden in een dossier worden bijgehouden in persoonsfiches. Deze persoonsfiches worden dan gekoppeld aan een of meerdere dossiers. De informatie uit de fiches wordt later ook gebruikt bij het opmaken van documenten.

Daarnaast bevat ActaLibra ook persoonsfiches voor confraters en administraties zoals registratiekantoren en gemeentebesturen. Deze fiches worden up to date gehouden door SDP, maar kan je ook zelf aanpassen.

Post-Akte

De handleiding Post-Akte beschrijft de verschillende stappen na het verlijden van de akte. Deze handleiding brengt in kaart wat er na de akte moet gebeuren en op welk moment, zodat de taken binnen het kantoor verdeeld kunnen worden en de opvolging correct en efficiënt gebeurt. Je kan best goede afspraken maken welke taken de dossierbeheerder doet en welke taken de post-aktemedewerker of de boekhouder doet.

 

Voor beheerders

De handleiding voor beheerders legt uit hoe je zelf het programma kan aanpassen om het functioneler te maken voor het kantoor.

Het doel van de handleiding is:

 • Taaklijsten kunnen aanpassen, mergevelden kunnen toevoegen aan aktemodellen, briefmodellen kunnen vernieuwen en tekstblokken aanpassen
 • Randgegevens kunnen toevoegen : goederensoorten, dossiersoorten, aanspreektitels, feestdagen…
 • Provisiebriefmodellen en afrekeningmodellen in Word en Excel kunnen maken en aanpassen
 • Extra uitleg over macro’s in Word o.a. voor aangetekende zendingen, akteafdruk en andere.
 • Persoonsfiches en dossiers kunnen samenvoegen en hernummeren.
 • Nieuwe gebruikers kunnen aanmaken in ActaLibra.

 

Tekstsysteem

De handleiding Tekstsysteem legt uit hoe je werkt met het taken- en tekstsysteem van ActaLibra. Je vindt ook uitgebreide info over hoe je documenten maakt en werkt met de macro's in Word en Outlook.

Het doel van de handleiding is :

Basisgebruik

De handleiding Basisgebruik maakt je wegwijs in ActaLibra en legt uit hoe je persoonsfiches en dossiers kan maken in ActaLibra. Je vindt ook uitgebreide info over hoe je persoonsfiches en dossiers kan zoeken.

Het doel van de handleiding is :

 • Inzicht krijgen in de algemene werking van ActaLibra
 • Persoonsfiches kunnen aanmaken en bewerken
 • Dossiers kunnen aanmaken en bewerken
 • Gegevens kunnen zoeken in ActaLibra
 • Gegevens kunnen afdrukken vanuit ActaLibra
 • Handige tips voor een vlot gebruik van ActaLibra