ActaLibra updates van juli-augustus 2019

Overzicht van de verbeteringen en aanpassingen in de ActaLibra updates van juli en augustus 2019.
o.a. met

 

 

Uittreksel uit kadastrale legger via ActaLibra

Nadat je in ActaLibra een opzoeking hebt gedaan via ConsultImmo, kan je nu ook het uittreksel van de kadastrale legger snel en zonder extra kosten downloaden.

Na het opzoeken van de goederen van een bepaalde eigenaar, kan je best eerst de in uw akte te vermelden goederen aanvinken en aan het ActaLibra dossier toevoegen.

Wanneer dat gebeurd is, kan je via de nieuwe knop "download Docs..." een nieuw venster openen, waar je voor de goederen binnen de aangeduide opzoeking :

1/ een uittreksel van de kadastrale legger kan downloaden
2/ snel kan door klikken naar de CadGis webapplicatie voor het downloaden van een kadastraal plan

OPMERKING : heb je in bovenstaande venster meerdere ConsultImmo opzoekingen (bv. voor meerdere eigenaars of gemeenten), dan moet je telkens eerst binnen elke opzoeking klikken. Via de knop "download Docs..." kan je telkens enkel de goederen van die ene opzoeking (waarbinnen de aangeklikte lijn zich bevindt) op een uittreksel downloaden.
 

 

Uittreksel van de kadastrale legger

1/ Vooraf kan je in de keuzelijst aanduiden welke goederen je op dat uittreksel wilt vermeld zien. Je hebt de keuze uit :

 • alle goederen uit deze kadasteropzoeking
  In het voorbeeld hierboven zouden dat dan alle 8 goederen van deze eigenaar zijn
 • alle (x) goederen uit deze kadasteropzoeking die reeds in dit dossier werden toegevoegd
  In het voorbeeld hierboven zouden dat de goederen zijn waar goed reeds in dossier staat.
 • enkel het aangeduide goed
  in het voorbeeld hierboven zou dat enkel het geselecteerde goed "WEILAND Wijk St. Catherine" [38019 D 144A2 P0000] zijn

2/ ActaLibra stelt zelf een bestandsnaam voor waaronder het te downloaden uittreksel als PDF zal worden bewaard in het dossier. Zo je wilt, kan je hier met de hand een andere bestandsnaam typen. Via de knop Instellingen (links onderaan het venster) kan je de standaardbenaming en de documentcategorie zelf instellen.

3/ Het gevraagde uittreksel van de kadastrale legger downloaden doe je via de knop Download. Doe je dat binnen de 20 minuten na de ConsultImmo opzoeking, dan duurt dit slechts 1 seconde (ongeveer); Doe je dat pas later, dan kan dat meer dan 5 seconden vragen. Zodra het document bij Fednot is opgemaakt en door ActaLibra is gedownload, wordt het automatisch toegevoegd bij de dossierdocumenten onder de documentcategorie die je via de knop Instellingen kunt bepalen.

Dat het document in uw dossier is bewaard zie je aan de groene achtergrondkleur bij de bestandsnaam (/2), en zie je rechts een PDF-knop (/4) waarmee je direct dat document kunt openen in uw Acrobat reader.
Tegelijk opent zich (in de achtergrond) ook het documentenoverzicht met het zopas gedownloade document geselecteerd.

 

 

Plan via CadGIS

Onderaan dit venster krijg je een overzicht van alle CapaKeys van de goederen in uw dossier. Selecteer het goed / perceel (1) waarvoor je de cadGIS kaart wilt opzoeken.

Via de knop CadGIS viewer opent ActaLibra de CadGIS webapplicatie, direct met het betreffende perceel geselecteerd. Tegelijk wordt door ActaLibra alvast de te gebruiken bestandsnaam (2) voor dat te downloaden plan op uw Windows klembord geplaatst. Zo kan je straks bij de download in de browser via Ctrl+V die bestandsnaam plakken in het venster "Opslaan als".
De voorgestelde bestandsnaam kan je zo nodig met de hand veranderen. Via de knop Instellingen (links onderaan het venster) kan je de standaardbenaming en de documentcategorie voor dit plan zelf instellen.

Wanneer de CadGIS webapplicatie in uw Internet browser wordt geopend, duurt het meestal wel even tegen dat de gewenste kaart op het scherm staat. Maar eens dat het geval is, kan je via de Afdrukken-knop de afdruk aanvragen.

Hiermee wordt het afdrukvenster geopend.

Hierin moet je een (verplichte) titel intypen. Verder kan je zo nodig de schaal nog aanpassen, gevolgd door een klik op de Focus-knop.

Via de knop Afdrukken, opent zich een nieuw tabblad in je internet-browser, met de afdruk-weergave van het plan. Gebruik daar (rechts bovenaan) de Download-knop.

Wanneer het venster Opslaan als, volstaat het nu om de eerder automatisch gekopieerde bestandsnaam te plakken m.b.v. Ctrl+V, en klik tot slot op de knop Opslaan.

Hiermee heb je het plan-document direct in de juiste dossiermap bewaard.
Wanneer je het documentoverzicht voor het dossier opent, vind je ook dit PDF document daar terug.

In een eerstvolgende software-releasen zal ActaLibra er ook voor zorgen dat ook dit document onder de door u ingestelde categorie wordt bewaard.

 

 

 

Nieuwe editie formulieren

Volgende formulieren werden in de loop van juni bijgewerkt in de map T:\Modellen\Formulieren SDP:

 • Aangifte van Nalatenschap_Vlabel.doc
  -  Aanpassing van het versienummer van het formulier en toevoeging van volgend stukje tekst op pagina 10 en 14:

   
 • Aanvraag vastgoedinformatie.doc
  - Datumveld verwijderd onderaan op de laatste bladzijde. (De datum wordt door de administratie ingevuld.)
   
 • Opzoeking registratie voor nalatenschap.docx
  - Toevoeging van het versienummer van het formulier in de voettekst en toevoeging van het ontbrekend aankruisvakje voor het eerste punt.

 • Bodemattest OVAM.doc
  - Sedert juni is er een nieuwe versie beschikbaar van het OVAM formulier voor de aanvraag van een bodemattest. Het formulier Bodemattest.doc is bijgewerkt met de nieuwe tarieven en aangepaste lay-out.

 

 

 

Volmachten in het kader van een BNN tussenkomst

In het kader van tussenkomsten die via het televisie-scherm van het BNN verlopen, moet er in de regel vooraf een volmacht getekend worden. Deze volmacht is vrij van ROG en registratierechten.

Voor dit soort volmachten zijn de volgende voorzieningen in ActaLibra toegvoegd:

 • een nieuwe dossiersubsoort "Volmacht BNN" werd aangemaakt onder de dossiersoort  “Volmacht” (of de dossiersoort waarin de volmachten zijn ondergebracht)
 • een nieuw AKB-model “Volmacht BNN” met de code “VOLM-BNN”, gemaakt op basis van het bestaand AKB-model voor Volmacht, maar waarin de blokjes voor Registratie en ROG werden verwijderd, en waarin slechts 1 lijn in het blokje “Aktekosten” is ingesteld met een forfait van € 0,00.
 • Dit nieuwe AKB-model werd gekoppeld aan de nieuwe dossiersubsoort en wordt dus standaard voorgesteld bij aanmaak van een aktekostenblad in een dossier Volmacht BNN
 • Voor deze nieuwe dossiersubsoort wordt in het eDossier als aktetype automatisch het eReg aktetype “Volmacht” voorgesteld.
 • Als takenlijst werd voor deze dossier-subsoort de bestaande takenlijst VOLMACHT gekoppeld.

 

 

 

 

 

ActaMaps - extra datasets

Drie extra datasets werden toegevoegd aan de ActaMaps kaartenservice:

11. Habitatrichtlijngebieden  (meer info ...)
12. Vogelrichtlijngebieden  (meer info ...)
13. Traditionele landschappen  (meer info ...)

Deze drie nieuwe kaarten worden standaard niet opgenomen in elke ActaMaps opzoeking. Indien je deze dataset(s) wel in de PDF wilt opnemen, dan kan dat via de knop Instellingen.
Lees hier in de documentatie hoe je dat doet.

 

 

 

Dataview: nieuwe knop “Herlees”

Wanneer je de merge-functie of de plakfunctie gebruikt vanuit de Dataview, kan de gemergde tekst vervangtekens bevatten omdat een veld niet was ingevuld in de persoons- of dossierfiche. Je kan dan het best eerst het lege veld aanvullen in de fiche.

De aangevulde gegevens zijn echter niet meteen in de Dataview te zien. De gegevens die je aanvulde in de fiche moeten geactualiseerd worden in de Dataview.

Hiervoor gebruik je de nieuwe knop Herlees. Daarna kan je opnieuw mergen of plakken met de nieuwe gegevens.

 

 

 

Andere aanpassingen in ActaLibra

1. Zoeken op "naam%voornaam" werkt ook op "voornaam%naam"

Op vele plaatsen kon je tevoren sneller zoeken naar een persoon door de voornaam achter de naam in te geven, al dan niet gescheiden door een "%" teken.
Voortaan kan je op die plaatsen ook eerst de voornaam, en daarna de achternaam ingeven, al dan niet gescheiden door een percent-teken.
De betekenis van het percent-teken is: % correspondenteert met eender welk stuk tekst of spatie
Voorbeeld: zoeken op: Begint met "jean%gol" zoekt naar "jean%gol%" en vindt zowel Jean Gol als Jean-Jacques Goldman.

Met deze nieuwe versie van ActaLibra kan je de persoonsfiche van "FIERENS Eddy" vinden via "fierens eddy" of "fier%ed"
maar ook via "eddy fier" of "ed%fier" of "eddy fierens".  Ook in de boekhouding bij de ingave van een financieel detail, waar je zoekt naar een persoon werkt dit zo.
 

[5 aug]
Merk op dat dit nu enkel werkt van zodra je een blanco of een percent-teken gebruikt in de zoekwaarde.

Typ je bv. enkel zoeken op "ING", dan wordt enkel op naam%voornaam begint met ING gezocht, zoals het vroeger was.

 

 

2. Zoekers naar personen weren nu erenotarissen en ex-... fiches

Om sneller de fiche te vinden van een notaris in functie worden de fiches van erenotarissen en ex-associaties geweerd uit de meeste persoon-zoekers.
Enkel waar de notaris van het huwelijkscontract wordt gezocht, worden alle fiches "gevonden" zoals tevoren.

[5 aug]
Wil je toch ere-notarissen of andere ex-fiches terugvinden, dan kan je dat door de selectie "Ook erenotarissen J/N" = "J" in de zoeker toe te voegen :

 

 

 

Extra's in update van 5 augustus

Nieuwe versie van SFB / ASF webservice

Op 2/8 werd bij Fednot een nieuwe versie van de SFB-webservice in gebruik genomen. Een van de zaken die verandert, is dat je niet meer moet aangegeven worden of de Btw-administratie moet worden genotifieerd. Dat gebeurt nu automatisch door FOD FIN zelf.

Voor meer info, zie de berichten hierover op e-Notariaat.

 

 

 

Zoeken op naam%voornaam of voornaam%naam

Behalve in de zoekers kan je nu ook op heel wat andere plaatsen in ActaLibra een persoon kiezen door zijn naam%voornaam of voornaam%naam in te typen.
Zo kan je dat nu bv. ook bij het toevoegen van partijen in een dossier.

En ook op de volgende plaatsen in ActaLibra :

 • Bij het toevoegen van een relatie bij een persoon
 • Bij het kiezen van de correspondent bij opmaak van een nieuw document in de document assistent
 • Bij het aanduiden van de correspondent van een document in het scan & document center
   
 • Opvragen van een cliënthistoriek
 • Opvragen van een historiek leverancier
 • Bij het factureren van een AKB
 • Bij ingave van een aankoopfactuur, of bij correctie van de leverancier van een geboekte aankoopfactuur
 • Bij manuele ingave van een verkoopfactuur, of bij correctie van de cliënt van een geboekte verkoopfactuur
 • Bij ingave van een cliënt of leverancier bij het boeken van een diverse verrichting
 • Bij ingave van een cliënt of leverancier bij het boeken van een financieel uittreksel of een compensatieboeking
 • Bij ingave van een betaling aan een cliënt of leverancier via een banklijst

 

 

 

Boekhouding - banklijsten

Net zoals voor betaling aan cliënt, is er nu een instelling waarmee je bij een betaling aan een leverancier de cursor standaard in het veld "Code" plaatst en niet in "Naam".
Dat kan je aanpassen via de (persoonlijke) ActaLibra instellingen (menu programma), in de sectie :

[TfLevpayWiz]
LeverancierBoekenStartOpCode=J

 

 

 

Extra's in de update van 14 augustus

Inlezen eID en bewaren van de afdruk

Bij het inlezen van een eID kaart wordt de PDF-afdruk ervan automatisch opgeslagen in de documentenmap van die persoon. Sinds kort worden eventueel oudere versies, van een vroeger ingelezen eID, opzij bewaard. Daarbij kon het gebeuren dat de PDF van de zonet ingelezen eID een verkeerde bestandsnaam kreeg, waardoor het eID knopje op de persoonsfiche niet oplichtte.  
Dat probleem wordt met deze update verholpen. Bovendien worden de eventueel fout benoemde PDF-bestanden na deze update automatisch hersteld, en zal het eID-knopje vanzelf ook terug correct werken.

 

Globale planning heeft extra sorteringen

In de keuzelijst "Gesorteerd volgens" zijn 2 sorteringen toegevoegd: "Hoofddossier" en "Hoofddossier dalend".
Deze opties zijn enkel bruikbaar voor kantoren die met doorlopende dossiernummering werken, en vaak gebruik maken van hoofd- en subdossiers, en deze in de Globale planning samen willen zien.
De keuze voor "Hoofddossier dalend" zorgt ervoor dat de meest recente dossiers eerst staan.  Bovendien wordt de code van de subdossiers met een insprong weergegeven.
[ Om hoofddossier en subdossier(s) samen te zien moeten beide dezelfde Beheerder hebben indien u Groepeert op Dossierbeheerder, of dezelfde Uitvoerder indien u Groepeert op Uitvoerder. ]

 

Probleem met aanpassen "document categorie" verholpen.

Soms kreeg men op het documenten overzicht, bij het wijzigen van de categorie van een document, een foutmelding.  Deze fout is verholpen.

 

Online documentatie wordt automatisch geopend

Tegenwoordig worden heel regelmatig ActaLibra updates gepubliceerd. Telkens bevatten die een aantal kleinere en al eens grotere aanpassingen. Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers kunnen kennismaken met de nieuwe mogelijkheden of wijzigingen, krijgt iedereen bij het eerste gebruik van elke nieuwe release nu automatisch de online documentatie gepresenteerd. Heel wat gebruikers blijken de weg naar deze online informatie nauwelijks of niet te kennen.
Op deze manier hopen we dat iedereen beter geïnformeerd blijft en direct gebruik kan maken van nieuwigheden en verbeteringen in ActaLibra. 

 

Ter herinnering: de online-documentatie van de laatste versie is altijd beschikbaar vanuit ActaLibra onder Help>Documentatie>Release notes voor deze versie.